تبلیغات
نگارم هر نفس درجلوه نقش تازه ای دارد
پنجشنبه 19 شهریور 1394

بُـگـــذر

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 .

بـه عشق او ز جـان بگــذر ......................... زِ مــا و مــن رَوان بگــذر

رهـا کن عقـل و مَستـانــه ......................... زِ آه و از فَغــــان بـگـــذر

مَـگـو از مـاتَــم و از غــم ......................... بـه یادش شـادمان بگــذر

رهِ میخـانـه گــر جـویــی ......................... ز کــویِ عاشقــان بگــذر

حَـریـفِ بــاده­ پیمــا شــو ......................... بـه مَستی از نِشـان بگــذر

مَگو از کُفر و کیش و دیـن ......................... بـه مهرش از گُمـان بگــذر

صَفـا کن، دل به سـاقی دِه ......................... بـه لطفش در اَمـان بگــذر

رهــا کـن خـودپرستـی را ......................... زِ بُـت­هــای نَهــان بگــذر

چو هر دَم نــور بَخشــد او ......................... به فیضش ز این و آن بگذر

 

نعمــت‌الله، میــــرِ رِنـــدان اســت

طلبش کـن، کـه پیـر رنـدان اسـت

بَـزمِ عشق است، عاشقـان سرمسـت

ســاقـی مــا، امیــرِ مستـان اسـت

دل مــا، گنـج‌خـانه‌ی عشـق اسـت

جـای آن گنـج، کُنـجِ ویـران اسـت

سخــنِ مـــا، بـــه ذوق دریــابــد

هـرکـه واقِـف، ز ذوقِ یــاران اسـت

همه عشق است، غیـر او خود نیست

جـان فَـدایش کنم، که جانـان است

عـــالَـــم از آفتـــابِ حضـــرتِ او

بـه مَثَـل، هـم‌چـو مـاهِ تـابـان است

نـورِ چشم است و در نظـر پیـداست

نظـری کن، ببین کـه ایـن آن است

شاه نعمت‌الله ولی

 جمعه 23 مرداد 1394

حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

اَسـاس مِهـربـانـی

عشقِ تــو اُمیـدِ زِنـدگانـی است ......................... سرچشمهِ شوق و شـادمانی است
عشقِ تــو نَهـادِ لُطفِ مِهـر است ......................... بنیـان و اَسـاسِ مِهـربـانـی است
بـا عشقِ تـو، عالَمی بِهشت است ......................... بی عشقِ تو، هر دَمی زیانی است
بـا عشقِ تـو، مَردمـان کریـم ­انـد ......................... بی عشقِ تو، فِتنـه و فَغـانی است
آنکس کـه بـه عِشـق زِنـده باشد ......................... پِیـوستـه به یـادِ دِلسِتـانی است
چون تیـغِ اَجَل به خاکم انداخت ......................... از عشق بگـو، که جـادوانی است
نــوری کــه بِبَخشـد او دَمــادَم .......................... شایستهِ عشق و جـانفِشانی است
دکتر علیرضا نوربخش


سه شنبه 25 تیر 1392

یا حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

نگارم                     
                                    هر نفس  درجلوه نقش تازه ای دارد
شنبه 14 اردیبهشت 1392

حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 


شنبه 14 اردیبهشت 1392

یا حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 


شنبه 14 اردیبهشت 1392

یا حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 


شنبه 14 اردیبهشت 1392

حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 


شنبه 14 اردیبهشت 1392

یا حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 


شنبه 14 اردیبهشت 1392

حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 


شنبه 14 اردیبهشت 1392

حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 


شنبه 14 اردیبهشت 1392

حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 


 


شنبه 14 اردیبهشت 1392

حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 


.
یکشنبه 18 فروردین 1392

یا حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    

 

هرکس حکایت جمال او چندان کند که دیده باشد.

 


پنجشنبه 24 اسفند 1391

یا حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    


ای درویش!              تصوف شناخت حقیقت است با برخورداری از کشش عشق الهی کوشش برای ایجاد وحدت توجه ظاهر و باطن در سایه تربیت پیر طریقت که ثمره‌اش یکسو نگریستن و یکسان دیدن است.


چهارشنبه 4 بهمن 1391

یا حق

   نوشته شده توسط: خاک پای کوی دوست رضا ذبیح اللهی    


تعداد کل صفحات: 14 1 2 3 4 5 6 7 ...